Miljøveileder

Overhalla kommune søker etter miljøveileder med erfaring og interesse innenfor adferdsanalyse, utfordrende adferd og målrettet miljøarbeid

Overhalla kommune søker etter miljøveileder med erfaring og interesse innenfor atferdsanalyse, utfordrende atferd og målrettet miljøarbeid.

Miljøveileder vil være tilknyttet begge grunnskolene i kommunen etter behov.

Gjennom å jobbe proaktivt vil man ha mulighet til å nå mål i overordnet del i Kunnskapsløftet 2020. Den peker på hele mennesket og vi som skole har et stort samfunnsansvar her. Forskning viser at barn som starter på skolen nå m håndtere et samfunn preget av større kompleksitet, mer mangfold og en raskere endringstakt enn det tidligere har vært.

Vi søker deg som har et stort engasjement og hjerte for enkeltelevers situasjon på skolene, samt evner å se helheten i opplæringen for den enkelte og fellesskapet.

Som fagperson må du ha kompetanse på forebygging og håndtering av utfordrende atferd. Du må være en tillitsperson, en god lagspiller og en som kan motivere kollegaer.

Du må ha erfaring fra arbeid knyttet til kapittel 9A i Opplæringsloven, da dette er en viktig del av arbeidet.

Vi søker fortrinnsvis etter sosialpedagog med god kompetanse innenfor arbeid med utfordrende adferd.
Annen relevante 3-årige utdanninger i kombinasjon med erfaring kan godkjennes.

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert
 • Du har et positivt og reflektert elevsyn
 • Du interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i skolen
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo
 • Du har evner til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos eleven
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjon med elever, ansatte og foresatte
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team
 • Du er løsnings- og handlingsorientert
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du har god fysisk og psykisk helse
 • Du er strukturert, løsningsorientert og kan styre sin egen arbeidsdag
 • Du er en trygg voksenperson for elever med særskilte behov.

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Som miljøveileder samarbeider du tett med rektor, spes.ped.koordinator og kontaktlærer. I tillegg jobber man som et team på tvers av enheter i kommunen.
 • PPT, barnevern og andre eksterne samarbeidspartnere vil også være gode støttespillere i arbeid med elever og miljøutviklingen. Vi ønsker en miljøveileder som har evne til å ha god oversikt over skolen som helhet og har et blikk for den enkelte elevs situasjon.

Oppgaver og ansvarsområder:

 • Miljøveileder skal i samarbeid med rektor/spes.ped.koordinator/kontaktlærer ha medansvar for elevens/elevgruppens tilpassede undervisning med hovedvekt på sosiale ferdigheter. Herunder planlegging av tiltak og aktiviteter for eleven/elevgruppen i tråd med læreplanen Kunnskapsløftet L20 og individuelle opplæringsplaner.
 • Miljøveileder skal i samarbeid med rektorer, spes.ped.koordinatorer, helsesykepleiere og eksterne tjenesteytere ha en god plan for helhetlig samhandling samt tydelige målsettinger for å fremme god psykisk helse for elevene.
 • Miljøveileder skal jobbe systemrettet for å nå mål om fremming av helse, trivsel og læring for elevene, jfr Opplæringslovens kap 9A «Elevenes skolemiljø», i samarbeid med blant annet rektor og spesialpedagogisk koordinator.
 • Miljøveileder skal jobbe kunnskapsbasert og systemrettet for å nå mål jfr overordnet del i læreplanen Kunnskapsløftet L20, i samarbeid med rektor og spesialpedagogisk koordinator.
 • Miljøveileder skal bidra i å koordinere samarbeidet mellom skole, hjem og øvrig hjelpeapparat slik at hjelpen blir helhetlig og tilrettelagt
 • Miljøveileder utfører planlagte aktiviteter med elever der det er hensiktsmessig at det er miljøveileder som utfører.
 • Miljøveileder veileder lærere eller assistenter i tilfeller der det er behov jfr miljøveileders ansvarsområde.
 • Miljøveileder deltar i møter og på planleggingsdager etter avtale med rektor.
 • Miljøveileder deltar aktivt i kompetanseheving av ansatte innenfor arbeid med elever med sosiale utfordringer.
 • Miljøveileder bistår lærere med råd og veiledning i forbindelse med tilpassa opplæring, etter nærmere avtale med rektor
 • Miljøveileder deltar i omsorgsarbeidet for eleven, – herunder oppfølging av eleven i friminutt, der det er behov.
 • Miljøveileder deltar i samhandlingsmøter med heimen, – herunder må man påregne at noen av møtene skjer i heimen der det er behov.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig høgskoleutdanning med sosialpedagogisk kompetanse med tilleggsutdanning innenfor adferd.
 • Har relevant praksis og kompetanse innenfor adferdsutfordringer, samt god erfaring med riktig håndtering av adferdsutfordringer
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Jobber proaktivt, løsningsorientert og tar selvstendige valg begrunnet i barnets beste.
 • Personlig kvalifikasjoner vil bli vektlagt

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos kommunalsjef for oppvekst Grete Mo, mob: 928 31 732

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av ny dato.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no à Ledige stillinger.

Tiltredelse: 1. august 2022

Søknadsfrist: 21.mars 2022