Teamleder barnevern

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Grong kommune er vertskommune. Barneverntjenesten er inndelt i team og har egne teamledere.

Barnevernkonsulent med teamlederfunksjon, 100% fast stilling

Arbeidsgiver: Indre Namdal Barnevern- og pedagogisk/psykologisk tjeneste, Grong kommune

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling og oppfølging etter Lov om barneverntjenester. Arbeidet medfører stor grad av kontakt med barn/ungdom, foreldre/foresatte, private og offentlige samarbeidsparter.
 • Innenfor sitt team- bidra til utviklingsarbeid, å sørge for at interne rutiner, arbeidsmetoder og maler er i tråd med lovkrav.
 • Lede og fordele av arbeidsoppgaver innenfor sitt team
 • Opplæring av ansatte i forhold til fag og rutiner- innenfor sitt team. Videre gi støtte og motivere, samt gi faglig veiledning og lederstøtte til ansatte innenfor teamet i den daglige jobbutførelsen
 • Ansvar for at lovkrav og frister blir holdt/fulgt i enkeltsaker innenfor sitt team. Sørg for god og oversiktlig internkontroll gjennom dialog/kommunikasjon med ansatte på sitt team
 • Delta i systemarbeid i forhold til tverrfaglige og tverretatlige samarbeidsmøter i kommunene, herunder også drøftingsmøter på individnivå.
 • Delta på ledelsesmøter barnevern
 • Stedfortreder for barnevernleder
 • Øvrige oppgaver etter overordnedes bestemmelse

Vi søker en person som har:

 • Minimum 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning på bachelornivå: fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom, alternativt annet relevant høgskoleutdanning/universitetsutdanning.
 • Relevant praksis fra barnevernsarbeid i førstelinje, herunder sosialfaglig arbeid og /eller forvaltningserfaring generelt.
 • Evne til å utvise god faglig forståelse og refleksjon
 • Kompetanse om og erfaring med lovarbeid, spesielt barnevernloven og forvaltningsloven
 • God digital kompetanse
 • Erfaring/utdanning innen ledelse og/eller veiledning vektlegges.
 • Videreutdanning og/ eller mastergrad er ønskelig, men ikke et krav for tilsetning.

Personlige egenskaper:

 • Stor grad av selvstendighet
 • God norsk muntlig og skriftlig formidlingsevne. Særlig gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Kunne samarbeide og jobbe godt i team
 • Evne til å håndtere konflikter
 • Evne til å håndtere stress på en hensiktsmessig måte
 • Være ydmyk, raus og lyttende, men samtidig tydelig og trygg
 • Representere gode verdier og holdninger
 • God kunnskap om barns behov og ulike hjelpebehov- være opptatt av barn og foreldres rettssikkerhet
 • Utviklings- og løsningsorientert. Være oppdatert på hva som skjer, sette seg inn i systemene og være faglig oppdatert. Ha god kjennskap til lover og regler som til enhver tid gjelder.
 • Særlig engasjement ift helhetsperspektivet i en kommune hva gjelder tjenesteyting for barn og familier, herunder tverrfaglig samarbeid mellom de ulike tjenestene.
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Forvaltningskunnskap og korrekt saksbehandlingskunnskap

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i
forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Vi kan tilby:

 • Et godt og raust arbeidsmiljø.
 • Muligheter for fleksibilitet/arbeid hjemmefra ved bruk av digitale løsninger og full-elektronisk arkiv.
 • Varierte arbeidsoppgaver i et spennende fagfelt i utvikling
 • Veiledning og lederstøtte på arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale. Attraktiv pensjonsordning, med 2 % pensjonsinnskudd.
 • Gode fleksitids- og overtidsordninger.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. En god del reisevirksomhet må påregnes, selv om mye foregår via digitale flater.

Det kreves innlevert politiattest før tiltredelse.

Minimum to referanser må oppgis i søknad.

Bekreftende kopier av vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Har du spørsmål om stillingene, kontakt avd.leder Trine Gartland Gåsbakk mob. 926 98 464 eller barnevernleder Bente Jakobsen mob. 481 46 185.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema, på www.grong.kommune.no

Søknadsfrist: 1.oktober 2022