Pedagogeles åvtehke/ pedagogisk leder – Suaja Maanagïerte

100 % ihkuve barkoe gååvnese goh pedagogeles åvtehke Suaja Maanagïertesne

Suaja Maanagïerte gieltegs evtiedimmien uvte tjåådtje mij raaktan datne maahtah meatan årrodh hammoedidh!

Åarjelsaemien maanagïerte lea bielie Saemien byjjenimmieektievoeteste Snåasen tjïeltesne. Suaja Maanagïerte lea akte 4 pilovtemaanagïertijste Nöörjesne mah SáMOS-prosjekten tjïrrh (Saemien maanah orre ektietjïehtjelinie), edtjieh saemien maanagïerten båetijem aejkiem hammoedidh. Daah maanagïerth edtjieh maehtedh saemien pedagogeles vuekiej mietie barkedh mah saemien gïelem, kultuvrem jïh aerpievuekien daajroem våaroeminie utnieh.

Dov lea maanagïerteööhpehtimmie, maahtojne saemien gïelen jïh kultuvren sisnjeli? Datne pedagogeles ööhpehtimmesne? Ih maahtoem utnieh, men leah vyljehke daam vejtiestidh? Dellie datne dïhte maam ohtsebe, jïh mijjieh sïjhtebe guhkies soejkesjem datnine utnedh!

Gïem ohtsebe?

Datne:

 • Ööhpehtimmiem åtnah goh maanagïertelohkehtæjja – sïjhtebe aaj jeatjah sjyöhtehke ööhpehtimmiem/dååjrehtimmiem vuarjasjidh
 • Saemien gïele- jïh kultuvremaahtoem åtnah
 • Sïjhth bieline årrodh maanagïerten pedagogeles åvtehkedåehkeste jïh meatan årrodh faageles evtiedimmesne maanagïerteste
 • Leah fleksijbele, sïjhth raerieh gaavnedh jïh maahtah lïhke barkoevoelpigujmie laavenjostedh
 • Buerie bïevsterisnie jïh viehkehth hijven barkoebyjresem sjugniedidh.
 • Sïjhth aktijve meatan årrodh maanaj stååkedimmesne jïh darjoeminie, mah saemien aarvoevåaromem våaroeminie utnieh
 • Hijvenlaakan rååresjadth maanajgujmie, eejhtegigujmie jïh barkoevoelpigujmie.
 • Leah vyljehke jarkelidh jïh maahtah bïhkedimmiem dåastodh.

Mijjieh faalehtibie

 • Gieltegs barkoelaavenjassh aktene maanagïertesne mij jïjtjemse evtede, mieriesoejkesjen mietie saemien maanagïerti bïjre
 • Maehteles jïh ïedtjije meatanbarkijh
 • Fleksibiliteetem jïh sjïehtedamme barkoebiejjiem
 • Jaabnan dåarjoehtimmiem jïh bïhkedimmiem
 • Baalhkam latjkoen mietie. Golmesåarhts maahtoe maahta aevhkine sjïdtedh (maanagïertelohkehtæjjaööhpehtimmie, saemien gïele jïh kultuvre).
 • Hijven pensjovneöörnegem
 • Tjïelte sæjhta viehkiehtidh gåetiem skååffedh/ bïevnesh ribledh
 • Juhtememaaksoeh maeksedh tjïelten njoelkedassi mietie
 • Ellies maanagïertegaptjemem tjïeltine.

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie Hans Lindberg tell. 97978388 jallh maanagïerten åvtehke Morten Berg, tell 91757352.

Seehteme dorjesåvva dej fierhtenaejkien laaki, njoelkedassi jïh tariffelatjkoej mietie. Ohtsije tjuara pollisevihtiestimmiem deelledh åvtelen aalka. Sïjhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese. Jis seamma låhkoe gujnijste jïh ålmijste sïjhtebe veeljedh dam tjoelem mij lea unnebelåhkosne,

Ohtsememierie: 12.02.2023

Inntil 100% fast stilling som pedagogisk leder ved Suaja Maanagïerte

Suaja Maanagïerte står fremfor en spennende utvikling som nettopp du kan være med på å utforme!

Den sørsamiske barnehagen er en del av Samisk oppvekstenhet i Snåsa kommune. Suaja Maanagïerte er en av 4 pilotbarnehager i Norge som gjennom SáMOS-prosjektet (Samiske barn i nye pedagogiske rom), skal utforme fremtiden til den samiske barnehagen. Disse barnehagene skal kunne arbeide etter samisk pedagogiske metoder som bygger på samisk språk, kultur og tradisjonell kunnskap.

Har du barnehagelærerutdanning, med kompetanse innen samisk språk og kultur? Er du i et pedagogisk utdanningsløp? Mangler du kompetanse, men er villig til å tilegne deg den? Da er du den vi leter etter, og vi ønsker å satse langsiktig på deg!

Hvem søker vi etter?

Deg som:

 • Er utdannet barnehagelærer – annen relevant utdanning/erfaring blir også vurdert
 • Har samisk språk- og kulturkompetanse
 • Ønsker å være en del av barnehagens pedagogiske lederteam og delta i faglig utvikling av barnehagen.
 • Er fleksibel, løsningsorientert og evner å samarbeide tett med kolleger.
 • Har godt humør og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Ønsker å være aktivt deltakende i barns lek og aktiviteter, basert på samisk verdigrunnlag.
 • Har god samhandling mellom barn, foreldre og kolleger.
 • Er endringsvillig og mottakelig for veiledning.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en utviklingsorientert barnehage, med utgangspunkt i det rammeplanen sier om samiske barnehager.
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere.
 • Fleksibilitet og tilpasset arbeidshverdag.
 • Regelmessig oppfølgning og veiledning.
 • Lønn etter avtale. Trippelkompetanse kan belønnes (barnehagelærerutdanning, samisk språk og kultur).
 • God pensjonsordning.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe/formidle bolig.
 • Flytteutgifter dekkes iht. kommunens reglement.
 • Full barnehagedekning i kommunen.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder Hans Lindberg tlf. 979 78 388, eller barnehagestyrer Morten Berg tlf. 917 57 352.

Ansettelse skjer i h.h.t. de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Politiattest av ny dato må framlegges før tiltredelse. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Under ellers like vilkår vil underrepresentert kjønn bli foretrukket.

Søknadsfrist: 12.02.2023

Søknad sendes inn her