Driver av NTE-Arena

Namsos kommune søker etter driver av NTE-Arena, lydstudio og kontorarealer i Rock City-bygget 

Namsos kommune ønsker å komme i kontakt med en driver som kan tenke seg å videreutvikle tilbudene i NTE-Arena og lydstudioet. Disse oppgavene har til nå vært løst av kulturavdelingen i kommunen. 

Rock City-bygget består i dag av kino, kinokiosk, lydstudio, Trønderrockmuseum, NTE-Arena og kontorfasiliteter. 

Vi søker etter en driver som også kan være en samarbeidspartner med de andre tilbudene i huset og som kan drive sin aktivitet fra kontorlokalene i bygget for å oppfylle kommunens mål om å stimulere til kulturbasert næringsutvikling, utvikle samarbeidet med det profesjonelle kulturfeltet og bidra til utvikling og nyskaping. 

Vi søker etter en driver som kan videreutvikle tilbudet til innbyggere, næringsliv og tilreisende etter følgende kriterier:  

Drive NTE-Arena som konferansearena og arena for kunst- og kulturformidling. 

– Tilby arrangementsledelse og teknisk gjennomføringskompetanse til kurs, konferanser og andre produksjoner/events. 

– Videreutvikle digitale formidlingskonsept som bl.a. streaminger og webinarer. 

– Koordinere tilbudet opp mot kulturhusets drift – til det beste for publikummerne. 

Drive studio 

– Utvikle studio som arena for musikkproduksjon, podcasts m.m. 

Bidra til vekst, utvikling og samarbeid gjennom klyngetenkning i kontorfasilitetene 

All aktivitet skal drives i tråd med de til enhver tid gjeldene lover og regelverk 

 

Tilbudsinnhold: 

Tilbudet skal leveres skriftlig og søknaden skal minimum inneholde: 

Hvem som er ansvarlig eier, og hvem som vil være ansvarlig tjenestetilbyder. Organisasjonsnummer oppgis.  

En beskrivelse av hvordan tilbyderes ser for seg å imøtekomme punktene som er beskrevet ovenfor.  

En beskrivelse av egne ideer og planer, og hvordan disse kan sys sammen med den eksisterende driften i Rock City.   

Eventuelle reservasjoner. 

Andre opplysninger som søkeren mener er relevant for behandlingen av søknaden.  

Valg av tilbyder: 

Valg av tilbyder baseres på det tilbudet og ideskissen som legges fram i søknaden, og totaløkonomien knyttet til dette. Tilbyder som viser til kunnskap om og interesse for kulturfeltet, de verdier de eksisterende aktører i bygget står for, og som har ideer om kulturell utvikling vil bli prioritert. Vi forbeholder oss retten til å forhandle og inngå avtale med den søker som samlet gir det mest fordelaktige og tilpassede konsept for driften.  

Intensjonsavtale inngås med valgt tilbyder. Endelig avtale forutsetter godkjenning fra utleier (Kulturhallene Eiendom AS). 

Søkeprosess:  

Søkere som ønsker ytterligere informasjon og/eller har behov for befaring bes ta kontakt med kommunalsjef for kultur og inkludering på telefon 990 46 710 eller på e-post ann-evy.duun@namsos.kommune.no. 

Skriftlig søknad sendes til: Postmottak Namsos Kommune, Stavarvegen 2, 7856 JØA, eller til postmottak@mnsk.no. Søknaden merkes: Søknad Rock City v/Ann Evy Duun 

Søknadsfrist er 12. juli 2020.