Lærere – fast/ vikariat

Namsos kommune har ledige undervisningsstillinger, faste/vikariater, skoleåret 2023-2024. Det vil være ulike behov for fagsammensetning, ved de ulike skolene.

Ved Jøa skole vil det være behov for en kombinertstilling grunnskolelærer/kulturskolelærer.

Namsos kommune vektlegger en planmessig oppfølging av Kunnskapsløftet. Det er vedtatt kommunale mål og strategier som følges opp gjennom skolenes virksomhetsplaner.

Følgende målsettinger er førende for skolene:

 • Skolene i Namsos skal gi elevene kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de mestrer egne liv og deltakelse i samfunnet
 • Skolene i Namsos skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse trivsel og læring
 • Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling
 • Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap hvor lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler egen praksis

Lærere som tilsettes i Namsos kommune, må være innstilt på å delta i utviklingsarbeid som gjennomføres ved den enkelte skole og i kommunen.
For tilsetting kreves det fullført utdanning og godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

 • Grunnskolelærer 1-7/ 8-10 trinn, påberegne å være kontaktlærer.
 • God klasseledelse.
 • Lærere som tilsettes i skolen må oppfylle kompetansekravene for tilsetting, jfr. forskrift til opplæringsloven, kapittel 14.
 • Lærere som vil jobbe i barneskolen og oppfyller kompetansekravene, men mangler 30 studiepoeng i norsk, engelsk eller matematikk må innen 2025 ta videreutdanning.
 • Lærere som vil jobbe i ungdomsskolen og som fyller kompetansekravene for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men mangler 60 studiepoeng i norsk, engelsk eller matematikk, må innen 2025 ta videreutdanning i dette.

Personlige kvalifikasjoner blir vektlagt ved utvelgelsen.
Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.
Dokumentasjon på utdanning og praksis legges fram i forbindelse med intervju.
Ved tiltredelse må gyldig politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9 framlegges

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tarifflønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Tilsetting vil skje i april/ mai. Søkere som ikke får tilsetting da, vil bli forespurt dersom nye behov oppstår frem til skolestart.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju.
Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Søknadsfrist: 27. mars 2023

Søknad med CV sendes elektronisk her (velg skole)

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt innbyggertorget Namsos kommune