ØKONOMISJEF

Ledig stilling som økonomisjef

Er du glad i å jobbe med tall, har tilstrekkelig kompetanse og liker utfordringer? Da har vi kanskje jobben for deg? Vi søker ny økonomisjef, da nåværende skal over i annen stilling.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Stillingsbeskrivelse økonomisjef:

Stillingens formål:

Å sikre at kommunens inntekter og utgifter føres, rapporteres og forvaltes på en faglig ansvarlig måte, og i henhold til lover, forskrifter og vedtatte reglement, på nærmere definerte ansvars- og myndighetsområder. Å utrede økonomiske problemstillinger og betingelser som grunnlag for administrative og politiske vedtak.

Plassering i organisasjonen:

Stillingen er en del av rådmanns stab og lederteam. Stillingen ligger administrativt direkte under rådmannen.

Høylandet kommune har pr. i dag ikke eget økonomikontor, lønn- og regnskapstjenester kjøpes fra Midtre Namdal Samkommune.

Stillingens ansvars- og myndighetsområde

  • har det faglige ansvaret for kommunes regnskap, og ivaretar dette i tett samarbeid med Midtre Namdal Samkommune
  • skal ivareta den daglige likviditetsstyringen.
  • innehar det administrative ansvar og saksbehandling på eiendomsskatt.
  • sørger for regnskapsrapportering som grunnlag for politiske beslutninger og rapportering mot staten. (Kostra).
  • bidra i arbeidet med økonomiplan, årsbudsjett, budsjettregulering og andre økonomisaker.
  • bidra til å sikre at de folkevalgte får et best mulig grunnlag for å fordele ressursene slik at vedtatte mål i handlingsplan virkelig nås.
  • Sørge for at det etableres tilstrekkelige internkontroll-rutiner og vedlikehold av disse.

Øvrige oppgaver:

Sekretær for takstnemnda/overtakstnemda for eiendomsskatt.

Medvirkning i budsjettarbeid

Generell bistand til saksbehandling i økonomiarbeid.

Ideelle kvalifikasjonskrav:

Universitets – eller høgskoleutdanning,- (siviløkonom, revisorutdanning eller annen utdanning med hovedvekt på økonomi), herunder fag som jus, privat og offentlig regnskap.

Det kreves gode Edb-kunnskaper og kjennskap til lovverk som berører forvaltningen av kommuneøkonomien.

Relevant praksis fra offentlig sektor er en fordel og kan oppveie for formell kompetanse.

Andre egenskaper: ha god forståelse for økonomiske sammenhenger, ha analytiske egenskaper. Lederegenskaper, samarbeidsevne, kunne jobbe i team.

Personlig egnethet vektlegges

Evalueringskriterier/kriterier for vurdering av jobbresultat

Måloppnåelse i forhold til virksomhetsplaner.

Vurdere resultat i forhold til de kriterier som er satt for skatteregnskap og skatteinnfordring.

Vurdere regnskapsavleggelse i forhold til føring og frister.

Forutsigbarhet i likviditetsutvikling.

Avlønning

Lønn etter avtale

Vi imøteser din elektroniske søknad.

Søknadsfrist: 19. juni 2019

Personalsjef Mariann Loeng Røttesmo tlf 920 89 588 eller rådmann Liv Elden Djokoto tlf 450 96 975 kan kontaktes ved evt. spørsmål om stillingen.