Personvernrådgiver

Personvernrådgiver for forskning – Direktørens stab, Avdeling for Utvikling

Forskning er en av helseforetakenes fire lovpålagte oppgaver. Forskningen skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom og understøtte kvaliteten på de tjenestene helseforetakene tilbyr sine pasienter, samtidig som pasientenes personvern ivaretas på en god og tillitsvekkende måte. Helse Midt-Norge har et mål om en forskningsinfrastruktur som gjør det mulig å gjennomføre forskning i en travel klinisk hverdag, herunder rådgivning, veiledning og opplæring i å sikre pasientenes personvernrettigheter og etterlevelsen av kravene i helselovene og personopplysningsloven.

Helse Midt-Norge, ved Forskningsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag, har ledig stilling som personvernrådgiver for forskning. Stillingen er en regional ressurs som fordeles mellom helseforetakene i Helse Midt-Norge, Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs hospital HF og Sykehusapotekene Midt-Norge HF, og bistår Helse Midt-Norge RHF ved behov. Stillingen skal bidra til å sikre godt personvern i helseforetakenes forskningsprosjekter, medisinske kvalitetsregistre og virksomhetsinterne kvalitetssikringsprosjekter, samt ved utlevering av personopplysninger til eksterne forskningsprosjekter. Personvernrådgiveren skal gi råd og veiledning om godt personvern til ansatte i helseforetakene ved oppstart, gjennomføring og avslutning av forskningsprosjekter og registre, slik at helseforetakene på en effektiv måte kan bidra til ny kunnskap om helse og sykdom og understøtte kvaliteten på helsetjenesten. Personvernrådgiveren skal for øvrig fasilitere og bistå i vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA) i prosjekter eller registre der dette er nødvendig. Vi søker en person som er dyktig, utadvendt, fleksibel i arbeidssituasjonen og som har evne til å arbeide selvstendig og i team.

Arbeidsoppgaver:

 • Gi ansatte og administrative ledd i helseforetakets klinikker, forskningsavdelinger, ledelsen og øvrig stabspersonell veiledning, undervisning, råd og støtte knyttet til personvern i forskningsprosjekter, medisinske kvalitetsregistre og virksomhetsintern kvalitetssikring
 • Legge til rette for velfungerende styringssystemer og internkontroller som angår personvern og forskning
 • Bistå i og fasilitere vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA) for forskningsprosjekter og medisinske kvalitetsregistre
 • Bidra til å sikre at forskning i Helse Midt-Norge skjer i tråd med interne prosedyrer, regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern, Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgstjenesten (Normen), helseforskningsloven, pasientjournalloven, helseregisterloven, helsepersonelloven og personopplysningsloven m/ personvernforordningen (GDPR)
 • Inngå i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal sine Data Access Committees (DAC-grupper). Arbeidsoppgavene i disse gruppene består av å saksbehandle interne og eksterne søknader om behandling av personopplysninger helseforetakene er dataansvarlige for
 • Stimulere og legge til rette for forskningssamarbeid på tvers av helseforetakene i Helse Midt-Norge
 • Løfte forskere og øvrige ansattes utfordringer og behov knyttet til personvern og informasjonssikkerhet til forskningsledelsen i helseforetakene og/eller regionale beslutningsforum
 • Bidra i forskeres korrespondanse med nasjonale registerforvaltere, andre helseforetak, statsforvaltningen og eksterne virksomheter
 • Bistå i dokumentasjonen av behandlingsgrunnlag, herunder kvalitetssikring av samtykkeerklæringer, informasjonsskriv og henvisninger til rettslige grunnlag

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen helse, samfunnsvitenskapelige, humanistiske eller juridiske fagområder
 • Erfaring med juridiske krav til behandling av personopplysninger til vitenskapelige formål og kjennskap til helselovene er ønskelig
 • God kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet
 • Kjennskap til forskningsprosessen og behandling av helseopplysninger til forskningsformål
 • Ønskelig med organisatorisk forståelse og kunnskap om sykehus og/eller universitetssektoren
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne (engelsk og norsk)

Personlige egenskaper:

 • Evne til å motivere og hjelpe
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Pragmatisk og gode formidlingsevner
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig og med høy kvalitet
 • Ryddig og systematisk
 • Interesse for komplekse problemstillinger
 • Engasjert og evne til å ta initiativ
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for egenutvikling, inkludert egen forskning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning i KLP, 2% pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

For mer informasjon, kontakt Forskningsrådgiver, Hege Selnes Haugdahl, mob: 909 56 250

Søknadsfrist: 22. august 2021

Søk på stillingen her