Plan- og ressurssjef

Vil du bli plan- og ressurssjef i Bindal kommune?

Bindal kommune er en liten og godt drevet kommune hvor du vil lede drift av tekniske anlegg og oppgaver innen arealforvaltning, plan, landbruk, skog, vilt, klima og miljø. Kommunen legger også vekt på å utvikle bedre tjenester og vurderer løpende nye prosjekter. Som plan- og ressurssjef blir en av oppgavene å arbeide videre med videreføring av vannforsyning fra Helifossen til Brukstomta Næringspark og gjennomføre et trafikksikkerhetsprosjekt på Terråk skole. Som plan- og ressurssjef er det også naturlig at du er prosjektleder.

Stillingen inngår i kommunedirektørens strategiske ledelse, og vil i mange saker være kommunens ansikt utad.

Den vi søker:

Vi vil gjerne at dette ikke er den første jobben du søker, men det trenger heller ikke være den siste. Hvor mange år med erfaring er mindre viktig – det er mer interessant hvilken erfaring du har. Personalledelse og håndtering av økonomi er viktig. En kommunes viktigste styringsverktøy er budsjett og økonomiplan og derfor vil vi gjerne at du har erfaring med slike prosesser.

Når kommunen er såpass liten er allsidighet ikke en floskel, men en realitet! Du kan gjerne ha interesse for fagspesifikke oppgaver, men må være forberedt på å kunne blir spurt om det meste. Du vil lede en erfaren gjeng som har mye lokal erfaring, og det er ingen forventning om at du skal ha alle svar.

Du vil lede prosesser og forberedelse av vedtak som har store konsekvenser for arealbruk, næringsliv og familier i kommunen. I slike prosesser kan det være stort engasjement og vi ønsker at du kan se deg selv i en rolle hvor du skal skape forståelse for avgjørelser som ikke alle mener er den rette.

Det er nødvendig å ha utdanning fra høyskole eller universitet for å løse oppgavene i stillingen.

Vi tilbyr:

Vi vil gjerne at du skal bo i kommunen, men hvis du allerede bor i regionen vil vi gjerne legge til rette for at du kan arbeide en del hjemmefra og pendle til og fra. Hvis du vil flytte hit vil vi være behjelpelig med å finne en bolig.

Lønn skal vi forhandle om og tilsetting skjer på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement. Pensjonsordning har vi i KLP. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Interessert?
Ta gjerne kontakt med kommunedirektør Knut Toresen på telefon 913 25 888 så fort som mulig!

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen: 25. mai 2023

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi dette særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.