Fagkonsulent – landbruk

Bindal kommune har vel 1400 innbyggere og er den sørligste kommunen i Nordland med vakker natur og gode jakt-, fiske- og friluftsmuligheter. Vi har et aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som legger ned stor frivillig innsats for å skape aktivitet og trivsel i hele kommunen. Vi tilbyr trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i en kommune som er opptatt av å yte gode tjenester til innbyggerne. Havbruk, treindustri og jordbruk står sentralt.

Er du vår nye fagkonsulent innen landbruk?

Bindal kommune har ledig stilling som fagkonsulent innen landbruk i 100% stilling ved plan- og utviklingssektoren. Plan- og utviklingssektor består av næring, miljø, byggesak, plan, kart/oppmåling, landbruk, skog/viltforvaltning, renhold, boligforvaltning/kommunale bygg, tekniske tjenester, samt brannvesen. Du vil få sju erfarne og trivelige kollegaer som er plassert i samme kontorfløy. Det er igangsatt et samarbeidprosjekt innen landbruk med nabokommunene med mål om å oppnå et mer formalisert samarbeid.
Tiltredelse etter nærmere avtale.

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling knyttet opp mot jord og konsesjonsloven
 • Tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver knyttet til miljøprogram, smilsaker investeringsaker i Innovasjon Norge m.fl.
 • Rådgivning i tilknytning til arbeidsoppgaver og samarbeid med lag og foreninger i landbruket
 • Faktureringsbistand knyttet til kommunale avgifter
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen sektorens arbeidsområder

Vi ønsker du at har:

 • Landbruksrelatert utdanning innen høyskole eller universitet
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Den som ansettes må disponere egen bil
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig, ta ansvar og ha gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Evne til å tilegne seg kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • Du har god serviceholdning og godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Interessante og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til plan- og utviklingssjef Kjell Andersen tlf: 481 20 354 eller e-post: kjell.andersen@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, innen 19. april 2022

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.