KONSULENT/POLITISK SEKRETÆR – 100% STILLING

SNÅSA KOMMUNE / SNÅASEN TJÏELTE 

KONSULENTE / POLITIHKELES TJAELIJE – 100 % BARKOE

Politihkeles tjaelije Tjïelteståvrose, Tjïelten åejvieladtjeraaran jïh mijjen göökte åejviemoenehtsidie medtie 40 % barkoe.  Soejkesjebarkoe – Soejkesjekonsulente – medtie 30 % barkoe. Almetjehealsoebarkoe – Almetjehealsoekoordinatovre – medtie 30 % barkoe.

 Barkoe lea årganisatovreles bïejesovveme åejviereeremasse, jïh ryöktesth raerieålman nualan.

Ållesth beagkoehtimmieteekste jïh ohtsemegoere leah mijjen gåetiesæjrosne www.snasa.kommune.no,vuartesjh gaavnoes barkoeh

Ohtsememierie golken 12. b. 2019.

 

KONSULENT/POLITISK SEKRETÆR – 100% STILLING

Politisk sekretær for Kommunestyret, Formannskapet og våre to hovedutvalg ca. 40% stilling. Planarbeid – Plankonsulent – ca. 30% stilling. Folkehelsearbeid – Folkehelsekoordinator – ca. 30% stilling.

 Stillingen er organisatorisk plassert i sentraladministrasjonen, og direkte underlagt rådmannen.

For fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema se ledige stillinger på vår hjemmeside www.snasa.kommune.no

Søknadsfrist 12.oktober 2019