Lærere – Namsos ungdomsskole

Namsos kommune vektlegger en planmessig oppfølging av Kunnskapsløftet. Det er vedtatt kommunale mål og strategier som følges opp gjennom skolenes virksomhetsplaner.

Følgende målsettinger er førende for skolene:

 • Skolene i Namsos skal gi elevene kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de mestrer egne liv og deltakelse i samfunnet
 • Skolene i Namsos skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse trivsel og læring
 • Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling
 • Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap hvor lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler egen praksis
 • Lærere som tilsettes i Namsos kommune, må være innstilt på å delta i utviklingsarbeid som gjennomføres ved den enkelte skole og i kommunen.

For tilsetting kreves det fullført utdanning og godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

 • Grunnskolelærer 8-10 trinn, påberegne å være kontaktlærer.
 • God klasseledelse.
 • Lærere som tilsettes i skolen må oppfylle kompetansekravene for tilsetting, jfr. forskrift til opplæringsloven, kapittel 14.
 • Lærere som vil jobbe i barneskolen og oppfyller kompetansekravene, men mangler 30 studiepoeng i norsk, engelsk eller matematikk må innen 2025 ta videreutdanning.
 • Lærere som vil jobbe i ungdomsskolen og som fyller kompetansekravene for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men mangler 60 studiepoeng i norsk, engelsk eller matematikk, må innen 2025 ta videreutdanning i dette.

Fagbehov:

 • Norsk, engelsk, fransk og tysk.
 • Ved ny ledighet kan kompetansebehovet endre seg.

Personlige kvalifikasjoner blir vektlagt ved utvelgelsen.

Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges fram i forbindelse med intervju.

Ved tiltredelse må gyldig politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9 framlegges

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tarifflønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tilsetting vil skje i april/ mai. Søkere som ikke får tilsetting da, vil bli forespurt dersom nye behov oppstår frem til skolestart.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Nåværende adresse og tlf.nr., samt eventuell sommeradresse og tlf.nr. bes oppgitt

Søknadsfrist: 12. april 2021

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen Søk her.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.