Ledige stillinger – Overhalla barne- og ungdomsskole

Overhalla barne- og ungdomsskole ligger på Ranemsletta, i kommunesenteret i Overhalla, og er en barne- og ungdomsskole med 330 elever og 60 ansatte. Skolen har SFO med 50 elever. Skolen sto ny og moderne i 2014, har et flott uteområde, og har fine idrettsfasiliteter like ved.

Ledige lærerstillinger ved Overhalla barne- og ungdomsskole fra 1. august 2023

Ved Overhalla barne- og ungdomsskole har vi ledige faste stillinger og vikariater som lærer. I tillegg har vi ledig vikariat som spesialpedagogisk koordinator, samt koordinator for minoritetsspråklig opplæring.
Stillingene fordeler seg over småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.

Lærerstillinger

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i klasserommet som er tilpasset den enkelte elev
 • Kontaktlærer
 • Spesialpedagogisk arbeid
 • Systematisk arbeid med styrking av elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter
 • Samarbeid med elevenes heimer
 • Delta på samarbeidsmøter
 • Delta aktivt i skolens profesjonsfellesskap

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen
 • Det søkes blant annet etter fagkompetanse i spes.ped., engelsk, matematikk, tysk, norsk og kunst og håndverk.
 • Har erfaring som kontaktlærer
 • Har erfaring i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy
 • Evne til å gjennomføre variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever
 • Evne til tett og systematisk oppfølging av elever
 • God evne til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever
 • Gode ferdigheter ihht vurderingsforskriftens krav
 • Ansettelse betinger godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

 • Har et positivt elevsyn
 • Er en tydelig og varm læringsleder
 • Har evner til et tett og godt samarbeid med foresatte
 • Er arbeidsom, strukturert og systematisk
 • Er målrettet og ambisiøs
 • Er en god lagspiller og relasjonsbygger
 • Liker utfordringer og prioriterer tett lærersamarbeid
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

For stillingene tilbyr vi:

 • En engasjerende og variert jobb
 • Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et faglig godt arbeidsmiljø
 • Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
 • Lønn etter tariff
 • Vi er en IA-bedrift

 

Koordinator for minoritetsspråklig opplæring (MSP opplæring) inntil 20%

Overhalla kommune er i en endringsprosess for minoritetsspråklig opplæring. Det siste året har kommunen fått mange minoritetsspråklige elever og organisering av tilbudet til dem skal endres. Vi søker etter ressursperson som kan koordinere dette tilbudet, samt ha en god del av undervisningen, blant annet grunnleggende norsk.

Koordinator spes.ped og koordinator MSP kan kombineres. Eller man kan kombinere stillingen med annen undervisning.

Koordinator skal være oppdatert på aktuelle retningslinjer, lover/forskrifter fastsatt av sentrale myndigheter. Koordinator skal bidra til at skolen videreutvikler seg i forhold til de føringer og vedtak som besluttes lokalt.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen. Det er ønskelig med kompetanse innen andrespråkspedagogikk.

Spes.ped koordinator. Ledig vikariat som spesialpedagogisk koordinator i inntil 70%

Spesialpedagogisk koordinator skal være en faglig ressursperson for skolen innen fagfeltet tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Koordinator skal være oppdatert på aktuelle retningslinjer, lover/forskrifter fastsatt av sentrale myndigheter. Koordinator skal bidra til at skolen videreutvikler seg i forhold til de føringer og vedtak som besluttes lokalt.

Funksjonen skal bidra til at tilbudet til elevene blir helhetlig og i tråd med læreplanen LK20, samt individuelle opplæringsplaner. Funksjonen kan kombineres med undervisningsstilling eller MSP koordinator funksjon.

Som spes.ped.koordinator samarbeider du tett med PPT og andre eksterne samarbeidspartnere. Vi ønsker en spes.ped.koordinator som har evne til å ha god oversikt over skolen som helhet og har et blikk på enkeltelevers situasjon.

Oppgavene og ansvarsområder jf funksjonsbeskrivelsen:

 • Bistå enhetsleder i utvikling av det spesialpedagogiske arbeidet på skolen
 • Koordinere og tilrettelegge for spesialundervisningen
 • Veilede i arbeidet med IOP og rapportering
 • Kvalitetssikre organisering og koordinering av IOP og rapportering
 • Være en deltakende part i saksgangen fra bekymring rundt en elev til saken er avklart om det er spes.ped tiltak eller tilpasset opplæring jf gjeldende spes.ped rutiner
 • Hovedansvar organisering og oppfølging av lesekurs i samarbeid med ansvarlig lærer og kontaktlærer
 • Samarbeidende møter mellom de kommunale grunnskolene i Overhalla
 • Bistå med råd og veiledning i forbindelse med spesialundervisninga og tilpassa opplæring
 • Bistå enhetsleder i utarbeidelse av timeplan for best mulig organisering av spesialundervisningen
 • Koordinere møter/kontakter med heimer og/eller eksterne tjenesteytere i samråd med kontaktlærer.
 • Være veileder for kontaktlærer i for- og etterkant av kartleggingsprøver
 • Delta i etterarbeid av nasjonalt pålagte kartleggingsprøver
 • Tilrettelegge for, og gjennomføre utvidet kartlegging og testing av elever som trenger videre utredning
 • Koordinere oppfølging og kartlegging for elever med hjelpemiddelbehov. I dette ligger tilrettelegging, bestilling og koordinering av opplæring i bruk av relevante hjelpemidler
 • Delta og følge opp elever med særskilte behov i forbindelse med overganger
 • I samarbeid med kontaktlærer tilrettelegge for tiltak i klasser og for elever som trenger faglig og sosial styrking
 • Veilede lærere som har behov for råd i forbindelse med lese- og skriveopplæringa
 • Koordinerende rolle i opplæring av språklige minoriteter
 • Ansvar for IMDI søknader

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen. Det er ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos rektor Sara Kværnø Saugen, mob: 905 67 910 eller ass.rektor Andreas Langfors Åsli, mob: 908 77 031

Tiltredelse: 1. august 2023

Søknadsfrist: 30. mars 2023

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.