Overhalla kommune – ledige stillinger

Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3885 innbyggere. Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband (ca. 25 km øst for Namsos). Kommunen har 3 kommunale barnehager og en privat barnehage. Det satses mye på å gi barna trygge og gode tilbud gjennom dyktige ansatte og et miljø som vi satser mye på å få best mulig for alle barn. Barnehagene sammen med skolene i kommunen deltar i en nasjonal satsing «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». 

Styrer, Skage barnehage

Det er ledig 100% fast stilling som styrer i Skage barnehage.

Skage barnehage var ny i 2017 og har kapasitet for ca 140 barn. Bygget er miljøvennlig som et nesten nullenergibygg og er landets første Svanemerkede barnehage.

Vi søker styrer som: 

 • Har godkjent førskolelærerutdanning og styrerkompetanse. Det er fortrinnsvis ønskelig med styrerutdanning, eller annen relevant lederutdanning. I tillegg er det ønskelig med ledererfaring.
 • Har god kunnskap om offentlig administrasjon og forvaltning.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • Er selvstendig, fleksibel, tydelig, målrettet og handlingsdyktig.
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Har erfaring og interesse for tverretatlig samhandling.
 • Har tanker om hvordan et team sammen kan skape en god kultur.
 • Har evne til å inspirere og samarbeide godt med barn, foreldre og ansatte.
 • Har god kompetanse i bruk av IKT, og ser nytten av digitale verktøy både i barnehagen og i samarbeid med andre
 • Er en god relasjonsleder
 • Har en løsningsfokusert lederstil.
 • Har et positivt og reflektert barnesyn.

Vi tilbyr: 

Samarbeid i ledergruppe og ansvarsområde og oppgaver som:

 • Faglig, økonomisk og administrativt ansvar for barnehageteamet i henhold til gjeldende regelverk og økonomiske rammer.
 • Ansvar for å utarbeide mål og handlingsplaner i tråd med kommunens strategi.
 • Personalansvar i egen barnehage.
 • Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.
 • Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos fagsjef for oppvekst Grete Mo, tlf. 928 31 732.

Den som blir tilsatt, må legge fram politiattest av ny dato. Søknadsfrist: 7. april

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside: www.overhalla.kommune.no

 

Assisterende rektor, Hunn skole

Det er ledig 100% fast stilling som assisterende rektor.

Stillingen vil bestå av 60% ledelse og 40% undervisning på 1 – 4. trinn. Vi tilbyr samarbeid i lederteam sammen med barnehager og skoler i kommunen.

Vi ønsker søkere som:

 • Er resultatorientert, nytenkende og kan lede pedagogisk utviklingsarbeid
 • Er inspirerende og samarbeider godt med elever, ansatte og foreldre
 • Har lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Kan ta ansvar for å organisere, følge opp og videreutvikle arbeidet på 1. – 4. team
 • Har et positivt og reflektert elevsyn
 • Har kunnskap om nasjonale læreplaner
 • Har minimum 30 studiepoeng i helst to av fagene norsk, matematikk eller engelsk
 • Har undervisningserfaring fra klassetrinnene 1. – 4.
 • Har god kompetanse i bruk av IKT, og ser nytten av digitale verktøy både i undervisning og i samarbeid med andre
 • Er en god relasjonsleder
 • Har en løsningsfokusert lederstil
 • Har et positivt og reflektert elevsyn

Alle elever i kommunen bruker personlige læringsbrett (iPad) i undervisningen. Kommunen deltar i den nasjonale satsingen Inkluderende Barnehage- og Skolemiljø, og i det arbeidet er inkludering og bruk av samarbeidslæring et viktig satsingsområde for Hunn skole.

 • Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.
 • Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos fagsjef for oppvekst Grete Mo, tlf.928 31 732,  eller rektor Carina Bergin Gustavsen, tlf. 480 20 185.

Den som blir tilsatt, må legge fram politiattest av ny dato. Søknadsfrist: 7. april

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside: www.overhalla.kommune.no

 

Vernepleier, Hunn skole

Det er ledig 100% fast stilling som vernepleier.

Stillingen vil i hovedsak bestå av undervisningstimer i skolen, i tillegg til timer på SFO, og er knyttet til elev på 1. – 4. trinn. Den som ansettes vil ha et selvstendig planleggingsansvar, i samarbeid med spesialpedagog og kontaktlærere. Planleggingstiden blir innbakt i skoledelen av stillingen, og arbeidsåret følger skoleruta. Arbeidstid i fast timeplan. Tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver 

 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av opplæring for enkeltelev
 • Samarbeid om planlegging av oppfølging, IOP og rapport
 • Tilrettelegging for å følge klassens planer
 • Tett og godt samarbeid med kolleger, foresatte og andre instanser
 • Oppgavene kan bli endret ut fra aktuelt behov

Kvalifikasjoner 

 • Vernepleierutdanning med spesialpedagogikk eller annen likeverdig utdanning
 • Har god relasjonskompetanse med humor og sensitivitet for barnets uttrykk.
 • Har evne til å jobbe systematisk mot mål, med varierte aktiviteter og innfallsvinkler, gjerne med lek som læringsmetodikk.
 • Jobber proaktivt, løsningsorientert og tar selvstendige valg begrunnet i barnets beste.

Alle elever i kommunen bruker personlige læringsbrett (iPad) i undervisningen. Kommunen deltar i den nasjonale satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», og i det arbeidet er inkludering og bruk av samarbeidslæring et viktig satsingsområde for Hunn skole.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos rektor Carina Bergin Gustavsen, tlf. 480 20 185.

Den som blir tilsatt, må legge fram politiattest av ny dato. Søknadsfrist: 1. april

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside: www.overhalla.kommune.no