Samiske språkkonsulenter

Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv, jakt og fiske. Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret. Røyrvik kommune er en tospråklig kommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt og har et rikt kultur- og foreningsliv. Servicenivået er høyt med gode skole- og barnehagetilbud og trygge og gode oppvekstsvilkår. Røyrvik kommune er en omstillingskommune med store ambisjoner for næringsutvikling og bolyst. Kommunen samarbeider med nabokommuner og bygger kompetanse og fagmiljø på tvers av kommunegrensene. Det vil til enhver tid ha søkelys på å fornye, forenkle og forbedre tjenesten til innbyggerne.

Kommunens verdigrunnlag er:
Vi jobber sammen
Vi preges av arbeidsglede og stolthet
Vi verdsetter åpenhet

Konsulent 100% (Språkarbeid)

Stillingen er knyttet til samisk forvaltning og har følgende hovedoppgaver:

  • Ansvar for oversetting samisk/norsk
  • Bistå hele kommuneorganisasjonen i bruken, synliggjøringen og utviklingen av samisk språk
  • Bistå ved utarbeidelsen av de kommunale planer og program for å best mulig sikre at samisk og norsk vil bli likeverdig behandlet
  • Planlegge og iverksette samiskspråklige tiltak og språkarbeid blant kommunens ansatte
  • Forberede rapporter og andre saksdokumenter til utvalgsmøter 

 

Konsulent 100% (Aktiviteter knyttet til språk)

Oppgaver i stillingen:

  • Være initiativtaker for økt bruk av samisk i Røyrvik. Dette gjennom å planlegge og iverksette tiltak som bidrar til synliggjøring og økt bruk av samisk blant alle innbyggere
  • Planlegge og iverksettelse av aktiviteter og tiltak som involverer alle innbyggere
  • Planlegge og iverksette tiltak rundt temaer herunder veiledning i utviklings- og prosjektarbeid
  • Oppfølging av kommunens språkprosjekter
  • Forberede rapporter og andre saksdokumenter til utvalgsmøter

 

Felles for stillingene:  

Felles for de to stillingen er at disse krever et sterkt engasjement og vilje til å løfte det samiske språk.

Felles for stillingene er også at disse inngår i teamet samisk og derfor krever god evne til internt samarbeid og koordinering. I tillegg inngår dette team sammen med området kultur i enheten, noe som gjør det naturlig med mange felles aktiviteter og tiltak.

Røyrvik kommune er forvaltningskommune for samisk – åarjel-saemien. I tillegg driver kommunen et språksenter – Gïelearnie, begge organisert innenfor enheten samisk og kultur.  Forvaltningsoppgavene er i hovedsak knyttet til arbeid som følge av samelovens språkregler.

Gode kunnskaper i åarjel-saemien, så vel muntlig som skriftlig er bra. Disse kunnskaper kan være opparbeidet gjennom praktisk bruk, så vel som gjennom studier. 

Felles for stillingene er videre at mange av de oppgaver som inngår er tidsavgrenset og prosjektbasert. Derfor vil kunnskaper og erfaringer fra ryddig, strukturert og nøyaktig arbeid være nødvendig.

Kunnskaper i saksbehandling og informasjonsteknologi vil bli vektlagt

Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner i åarjel-saemien og norsk.

 

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. 


Tiltredelse: etter avtale

 

Søknaden sendes:

Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside
www.royrvik.kommune.no

Søknadsfrist: 15.08.2023

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.  I så fall vil søker bli varslet om det før publisering finner sted (med mulighet til å trekke søknaden).