Virksomhetsleder barne- og familietjenesten

Virksomhetsleder Barne- og familietjenesten 100 % fast stilling, Oppvekst og opplæring, Namsos

I vårt kontinuerlige arbeid med å sikre best mulig tjenester til våre brukere ønsker Namsos kommune å samordne flere av sine tjenesteområder. Dette med sikte på å øke fokuset på tidlig innsats, koordinering, samhandling og brukerens sentrum.

Barne- og familietjenesten består av tre tjenester; Barneverntjenesten, Helsestasjon og Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Kommunen har svært høye ambisjoner på disse områdene – og ønsker også å sikre måloppnåelse på områder beskrevet i oppvekstreformen der blant annet kommunens faglige og økonomiske ansvar for barnevernet understrekes.

Dette forutsetter tett og forbedret samhandling med relevante tjenester, særlig innenfor oppvekstsektoren. De statlige føringene tilsier at reformen først og fremst regulerer barnevernet, men det enighet om at målene best oppnås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren.

For Namsos kommune er det også viktig at de kommuner vi leverer tjenester til innenfor dette området blir involvert (Flatanger kommune og Overhalla kommune).

Virksomhetslederen for Barne- og familietjenesten i Namsos kommune vil få ansvar for:

 • Drift av enhetens avdelinger sammen med fagledere
 • Legge til rette for samhandling og være med på å utvikle system, kultur og infrastruktur for koordinering og samarbeid innad i enheten. Dette gjelder også i samhandling med områdets øvrige tjenesteledere og i kommunen generelt
 • Delta i forbedringsarbeid med eksterne samarbeidspartnere for å bedre innsatsen for våre brukere
 • Være med på utviklingsarbeid knyttet til utforming av nye tjenester samt forbedre og videreutvikle eksisterende tilbud
 • Saksforberedelser for saker til politisk behandling på sitt område
 • Endrings- og organisasjonsutvikling
 • Strategisk ledelse og planlegging
 • Gjennomføring av det sentrale kompetanseløftet som skal foregå
 • Forvaltning, personalansvar, økonomistyring og resultatkontroll
 • Operasjonalisering av kommunens overordnede mål

Vi søker en engasjert person:

 • med høyere utdanning og erfaring innen relevant fagområde, samt kjennskap til de ulike områdene
 • med bred ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet og/eller lederutdanning
 • med samhandlingskompetanse og interesse for endring og forbedring
 • som er god på medvirkning og samhandling
 • som kan legge til rette for åpne dialoger og nettverksarbeid til beste for barn og unges oppvekst
 • som viser høy grad av faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft.
 • som evner å tenke helhetlig og systemisk
 • som ser verdien av og legger til rette for et godt partssamarbeid
 • som har høy grad av relasjonskompetanse
  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr en utviklingsorientert organisasjon med:

 • Mulighet for innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling
 • Lederstøtte fra fagstab og interne tjenester
 • Tett samarbeid med kommunens øvrige tjenester for barn og unge
 • Spennende utviklingsoppgaver
 • Motiverte og dyktige medarbeidere
 • Lønn etter avtale, meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen rapporterer til kommunalsjef oppvekst og opplæring og inngår i dennes ledergruppe.

Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Nåværende adresse og tlf.nr. bes oppgitt

Søknadsfrist: 4. oktober 2021

Søknad med CV sendes elektronisk her: Søk her

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentlighetsloven §25.